Wie is wie

De verschillende partners en stakeholders van het project zetelen in het Limburgs Platform NAH, dat halfjaarlijks samenkomt. Deze open vergadering heeft als opdracht:

  • Het creëren van draagvlak door middel van overleg en samenwerking tussen de partners
  • Het detecteren, inventariseren en afstemmen van behoeften en initiatieven
  • Het formuleren van overkoepelend beleid
  • Het behartigen van de belangen van de doelgroep
  • Terugkoppeling vanuit de stuur- en werkgroepen

De operationele leiding van het ERNAH-project is in handen van het Dagelijks Bestuur.

De Stuurgroep staat in voor de inhoudelijke opvolging van de deelprojecten van ERNAH

De Werkgroep Referentiecentrum bereidt de opstart en uitbouw van het Euregionaal Referentiecentrum NAH voor.

Het Projectteam, bestaande uit de coördinator en de projectmedewerkers staat in voor de praktische uitwerking van de verschillende onderdelen van het ERNAH-project (samen met de werkgroepen, en onder toezicht van de stuurgroep).

De Limburgse Denktank NAH is een provinciaal en intersectoraal samenwerkingsverband dat gefaciliteerd wordt vanuit SEN vzw.